پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی (JNRAA) - اخبار و اعلانات