نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثربخشی کمیته‌ حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 177-198]
 • اجتناب مالیاتی نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 75-98]
 • ارتباط ارزشی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بازار بورس اوراق بهادار در صنعت شیمیایی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 85-109]
 • ارزش شرکت بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 99-121]
 • استقلال هیئت‌مدیره بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 99-121]
 • اطلاعات حسابداری ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بازار بورس اوراق بهادار در صنعت شیمیایی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 85-109]
 • اظهارنظر حسابرس مستقل بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 39-73]
 • اظهارنظر حسابرسی رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-64]
 • اقلام تعهدی رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-64]
 • اقلام تعهدی اختیاری رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-64]
 • اقلام تعهدی غیر‌اختیاری رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-64]
 • الگوریتم رقابت استعماری بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 39-73]
 • انتخاب حسابرس مالکیت خانوادگی، حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 121-143]
 • اندازه مؤسسه حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 177-198]

ب

 • بازده بازار رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 171-202]
 • برآوردهای حسابداری بررسی تاثیر برآوردهای حسابداری بر پیش بینی عملکرد مالی و نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 155-175]
 • بورس اوراق بهادار تهران سنجش کیفیت حسابرسی شرکت‌ها با استفاده از مدل درخت احتمال (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 39-75]
 • بیش‌سرمایه‌گذاری جریان نقدی آزاد، بیش سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 110-130]
 • بیش سرمایه گذاری بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]

پ

 • پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل، حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت بر روی مدیریت مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 9-36]

ت

 • تأمین مالی از طریق بدهی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی با تأکید بر محدودیت مالی. [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 156-189]
 • تحلیل پوششی داده‌ها تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و هزینه سرمایه ضمنی آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-138]
 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی تاثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت وجه نقد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 131-155]
 • تخصص کمیته حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 177-198]
 • تصویرسازی داده‌ها بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 199-224]
 • تعارض‏ های نمایندگی نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 75-98]
 • تمرکز مالکیت تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 9-38]
 • تمکین مالیاتی نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 75-98]
 • توانایی مدیران تاثیر توانایی مدیران بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 73-92]
 • توانایی‌های‌ مدیران بررسی تاثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت وجه نقد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 131-155]

ج

 • جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد، بیش سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 110-130]

چ

 • چسبندگی هزینه رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]

ح

 • حاکمیت شرکتی بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل، حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت بر روی مدیریت مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 9-36]
 • حاکمیت شرکتی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 9-38]
 • حجم معاملات رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 171-202]
 • حسابرس مستقل رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]
 • حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی با تأکید بر محدودیت مالی. [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 156-189]
 • حق الزحمه حسابرسی مالکیت خانوادگی، حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 121-143]

خ

 • خطرپذیری تاثیر خطرپذیری و فرهنگ‌سازمانی بر سیاست‌بدهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]

د

 • داده کاوی سنجش کیفیت حسابرسی شرکت‌ها با استفاده از مدل درخت احتمال (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 39-75]
 • درخت احتمال سنجش کیفیت حسابرسی شرکت‌ها با استفاده از مدل درخت احتمال (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 39-75]
 • درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • درصدمالکان نهادی بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • دولت بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 145-170]

ر

 • راهبری شرکتی بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • رفتار فرصت طلبانه مدیران رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]

س

 • ساختار مالکیت تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 9-38]
 • سبک شناختی بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 199-224]
 • سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی با تأکید بر محدودیت مالی. [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 156-189]
 • سیاست‌بدهی تاثیر خطرپذیری و فرهنگ‌سازمانی بر سیاست‌بدهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]

ش

 • شاخص‌ افشاء ارائه شاخص رتبه‌بندی شفافیت اطلاعاتی برای شرکت‌های ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 9-38]
 • شبکه عصبی پرسپترون چندلایه بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 39-73]
 • شبکه عصبی خودسازمانده بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 39-73]
 • شفافیت اطلاعاتی ارائه شاخص رتبه‌بندی شفافیت اطلاعاتی برای شرکت‌های ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 9-38]
 • شناسنامه علمی شماره شناسنامه علمی شماره [دوره 1، شماره 1، 1396]

ض

 • ضعف سودآوری رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 139-168]
 • ضعف نقدینگی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 139-168]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی باشند جریان نقدی آزاد، بیش سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 110-130]
 • عملکرد تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 9-38]
 • عملکرد سبد سهام تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 99-119]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر برآوردهای حسابداری بر پیش بینی عملکرد مالی و نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 155-175]

ف

 • فرار مالیاتی نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 75-98]
 • فرهنگ‌سازمانی تاثیر خطرپذیری و فرهنگ‌سازمانی بر سیاست‌بدهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]

ق

 • قیمت سهام رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 171-202]

ک

 • کارایی تصمیمگیری بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 199-224]
 • کارایی سرمایه‌گذاری تاثیر توانایی مدیران بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 73-92]
 • کم سرمایه گذاری بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • کمیته حسابرسی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 99-121]
 • کنترل هیجانی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 99-119]
 • کیفیت تصمیم‌گیری بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 199-224]
 • کیفیت حسابرسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 139-168]
 • کیفیت حسابرسی سنجش کیفیت حسابرسی شرکت‌ها با استفاده از مدل درخت احتمال (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 39-75]
 • کیفیت حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 177-198]
 • کیفیت حسابرسی " بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 123-154]
 • کیفیت گزارشگری مالی تاثیر توانایی مدیران بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 73-92]

گ

 • گزارش حسابرسی بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 39-73]
 • گزارش های حسابداری مدیریت بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 199-224]

م

 • مالکیت خانوادگی مالکیت خانوادگی، حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 121-143]
 • مالکیت دولتی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 9-38]
 • محدویت مالی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی با تأکید بر محدودیت مالی. [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 156-189]
 • مدل شفافیت ارائه شاخص رتبه‌بندی شفافیت اطلاعاتی برای شرکت‌های ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 9-38]
 • مدیریت ریسک بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 99-121]
 • مدیریت سود بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • مدیریت سود رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-64]
 • مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 139-168]
 • مدیریت مالیاتی بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل، حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت بر روی مدیریت مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 9-36]
 • مدیریت وجه نقد بررسی تاثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت وجه نقد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 131-155]
 • مسئولیت اجتماعی شرکت تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و هزینه سرمایه ضمنی آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-138]
 • معاملات بلوک رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 171-202]

ن

 • ناکارایی سرمایه گذاری بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • ناهنجاری اقلام تعهدی بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • نظریة نمایندگی نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 75-98]
 • نقدشوندگی رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 171-202]
 • نقدینگی بررسی تاثیر برآوردهای حسابداری بر پیش بینی عملکرد مالی و نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 155-175]
 • نوسانات اساسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بازار بورس اوراق بهادار در صنعت شیمیایی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 85-109]
 • نیازهای اطلاعاتی ارائه شاخص رتبه‌بندی شفافیت اطلاعاتی برای شرکت‌های ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 9-38]

ه

 • هزینه سرمایه بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 145-170]
 • هزینه سرمایه ضمنی تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و هزینه سرمایه ضمنی آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-138]
 • هوش هیجانی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 99-119]