نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اقلام تعهدی بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 57-73]
 • اندازه شرکت تحلیل رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]

ب

 • بازده سهام بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 57-73]
 • بیش‌اطمینانی نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 75-101]

ج

 • جریان وجوه نقد آزاد بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]

چ

 • چارچوب مفهومی بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 33-55]

خ

 • خصوصیات کیفی اطلاعات مالی بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 33-55]
 • خود‌شیفتگی نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 75-101]

د

 • درماندگی مالی بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 33-55]

ر

 • روش 3SLS رابطه‌ی متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]

س

 • ساختار سرمایه تحلیل رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]
 • ساختار سرمایه بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 33-55]
 • سرمایه در گردش بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 57-73]
 • سودآوری تحلیل رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]
 • سیاست تقسیم سود تحلیل رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]

ص

 • صفحات اول صفحات اول [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی رابطه‌ی متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]

ف

 • فرهنگ سازمانی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]

ق

ک

 • کوته‌بینی نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 75-101]
 • کیفیت حاکمیت شرکتی نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 75-101]
 • کیفیت حسابرسی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]

گ

 • گریز مالیاتی رابطه‌ی متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]

م

 • مدیریت ذینفعان نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 75-101]
 • مدیریت سود بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]
 • معادلات همزمان رابطه‌ی متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]