نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اجتناب از مالیات بررسی رابطه بین مدیریت سود و میزان اجتناب از مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت مدیر عامل [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 111-134]
 • اجتناب مالیاتی بررسی رابطه میان اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 159-179]
 • اجتناب مالیاتی بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-57]
 • ارزش بازار مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای (با تأکید بر صورت‌های مالی سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه) [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 57-86]
 • استقلال حسابرس مدیران مالی و استقلال حسابرس [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 9-32]
 • اطلاعات بازار تاثیر چرخه های تجاری بر سودمندی اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 159-187]
 • اطلاعات حسابداری مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای (با تأکید بر صورت‌های مالی سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه) [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 57-86]
 • اقتصاد‌رفتاری بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 103-135]
 • الگوریتم ژنتیک تاثیر چرخه های تجاری بر سودمندی اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 159-187]

ب

 • بررسی‌تطبیقی بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 103-135]
 • بیش‌ارزیابی رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 133-157]
 • بیش سرمایه گذاری بررسی رابطه میان اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 159-179]

پ

 • پیش بینی سود تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی‌های مدیریت و دقت سود پیش بینی شده [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 91-110]
 • پیش بینی ورشکستگی تاثیر چرخه های تجاری بر سودمندی اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 159-187]
 • پیشگیری از تقلب بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 9-31]

ت

 • تئوری علامت‌دهی تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر کیفیت سودمبتنی بر تئوری علامت-دهی [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 73-90]
 • تجدیدارزیابی بررسی رابطه ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ارزیابی دارایی های ثابت [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 55-79]
 • تحلیل‌محتوا بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 103-135]
 • ترکیب بدهی ها اثر محافظه کاری حسابداری بر ترکیب بدهی ها و رشد شرکت با تاکید بر راهبری شرکتی [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 141-164]
 • تصمیم‌گیری چند‌معیاره بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-57]
 • تمرکز مالکیت بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های با مالکیت متمرکز [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 33-54]
 • تمکین مالیاتی شرکتی تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 9-33]

چ

 • چرخش اجباری تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 137-163]
 • چرخش اختیاری تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 137-163]
 • چرخه های تجاری تاثیر چرخه های تجاری بر سودمندی اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 159-187]
 • چسبندگی انتظارات مدیران تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 81-102]
 • چسبندگی هزینه بررسی و تبیین ضعف کنترل داخلی بر چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 101-132]
 • چولگی منفی بازده سهام رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 133-157]

ح

 • حاکمیت شرکتی بررسی رابطه ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ارزیابی دارایی های ثابت [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 55-79]
 • حسابرسان داخلی بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 9-31]
 • حسابرسان مستقل بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 9-31]
 • حق الزحمه حسابرسی تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 137-163]

خ

 • خدمات بهداشتی درمانی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 87-120]
 • خطر سقوط قیمت سهام رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 133-157]

د

 • داراییهای ثابت بررسی رابطه ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ارزیابی دارایی های ثابت [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 55-79]
 • دانشگاه‌ علوم پزشکی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 87-120]
 • درآمد مالیاتی تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 9-33]
 • دوگانگی وظیفه مدیرعامل رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 9-26]

ر

 • راهبری شرکتی تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 9-33]
 • راهبری شرکتی اثر محافظه کاری حسابداری بر ترکیب بدهی ها و رشد شرکت با تاکید بر راهبری شرکتی [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 141-164]
 • رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-99]
 • رقابت در بازار محصول بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 45-71]
 • روابط سیاسی بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-57]
 • ریسک تقلب تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 137-163]
 • ریسک سقوط قیمت سهام بررسی رابطه بین مدیریت سود و میزان اجتناب از مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت مدیر عامل [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 111-134]

س

 • ساختار سرمایه رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 9-26]
 • ساختار سرمایه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 45-71]
 • ساختار مالکیت بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-57]
 • سودآوری بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکت‌های بیمه [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 27-43]
 • سیستم حسابداری تعهدی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 87-120]

ش

ص

 • صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن دوره ای مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای (با تأکید بر صورت‌های مالی سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه) [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 57-86]
 • صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ یک‌ساله مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای (با تأکید بر صورت‌های مالی سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه) [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 57-86]

ض

 • ضعف کنترل سیستم داخلی بررسی و تبیین ضعف کنترل داخلی بر چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 101-132]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی رابطه‌ی متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان 3SLS [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 35-55]
 • عوامل سازمانی طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-99]
 • عوامل فردی طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-99]

ف

 • فرا‌تحلیل بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 103-135]

ق

 • قابلیت جانشینی کالا بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 45-71]
 • قابلیت های مدیریت تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی‌های مدیریت و دقت سود پیش بینی شده [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 91-110]
 • قدرت مدیرعامل رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 9-26]
 • قدرت مدیرعامل بررسی رابطه بین مدیریت سود و میزان اجتناب از مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت مدیر عامل [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 111-134]

ک

 • کشف تقلب بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 9-31]
 • کمیته حسابرسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی‌های مدیریت و دقت سود پیش بینی شده [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 91-110]
 • کمیته حسابرسی بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های با مالکیت متمرکز [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 33-54]
 • کیفیت حسابرسی طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-99]
 • کیفیت حسابرسی بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های با مالکیت متمرکز [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 33-54]
 • کیفیت سود تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر کیفیت سودمبتنی بر تئوری علامت-دهی [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 73-90]
 • کیفیت سود بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های با مالکیت متمرکز [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 33-54]
 • کیفیت سود تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 81-102]
 • کیفیت سود بر اساس مدل بارتون سیمکو تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 81-102]
 • کیفیت سود بر اساس مدل پنمن تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 81-102]
 • کیفیت سود بر اساس مدل لئوز تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 81-102]

گ

 • گزارش تقلب بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 9-31]
 • گزارشگری مالی بررسی و تبیین ضعف کنترل داخلی بر چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 101-132]

م

 • مالکیت نهادی تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 9-33]
 • مالی‌رفتاری بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 103-135]
 • محافظه کاری اثر محافظه کاری حسابداری بر ترکیب بدهی ها و رشد شرکت با تاکید بر راهبری شرکتی [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 141-164]
 • مدت تصدی مدیرعامل رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 9-26]
 • مدیران مالی مدیران مالی و استقلال حسابرس [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 9-32]
 • مدیریت سود بررسی رابطه بین مدیریت سود و میزان اجتناب از مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت مدیر عامل [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 111-134]
 • مدیریت سود بررسی رابطه‌ی متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان 3SLS [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 35-55]
 • مدیریت سود کارا تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر کیفیت سودمبتنی بر تئوری علامت-دهی [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 73-90]
 • مدیریت وجه نقد افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی و نگهداری وجه نقد [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 121-140]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی و نگهداری وجه نقد [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 121-140]
 • معادلات هم‌زمان 3SLS بررسی رابطه‌ی متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان 3SLS [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 35-55]
 • مقاومت کاربران بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 87-120]
 • منابع مالی اثر محافظه کاری حسابداری بر ترکیب بدهی ها و رشد شرکت با تاکید بر راهبری شرکتی [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 141-164]
 • میزان تحصیلات و سابقه کاری مدیران مالی و استقلال حسابرس [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 9-32]

ن

 • ناکارایی سرمایه گذاری بررسی رابطه میان اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 159-179]
 • نگهداری وجه نقد افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی و نگهداری وجه نقد [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 121-140]
 • نوسان پایین به بالا رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 133-157]

و