نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثربخشی کمیته‌ حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 177-198]
 • اجتناب از مالیات بررسی رابطه بین مدیریت سود و میزان اجتناب از مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت مدیر عامل [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 111-134]
 • اجتناب مالیاتی نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 75-98]
 • اجتناب مالیاتی بررسی رابطه میان اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 159-179]
 • اجتناب مالیاتی بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-57]
 • ارتباط ارزشی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بازار بورس اوراق بهادار در صنعت شیمیایی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 85-109]
 • ارزش بازار مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای (با تأکید بر صورت‌های مالی سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه) [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 57-86]
 • ارزش شرکت بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 99-121]
 • استقلال حسابرس مدیران مالی و استقلال حسابرس [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 9-32]
 • استقلال هیئت‌مدیره بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 99-121]
 • اطلاعات بازار تاثیر چرخه های تجاری بر سودمندی اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 159-187]
 • اطلاعات حسابداری ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بازار بورس اوراق بهادار در صنعت شیمیایی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 85-109]
 • اطلاعات حسابداری مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای (با تأکید بر صورت‌های مالی سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه) [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 57-86]
 • اظهارنظر حسابرس مستقل بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 39-73]
 • اظهارنظر حسابرسی رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-64]
 • اقتصاد‌رفتاری بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 103-135]
 • اقلام تعهدی رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-64]
 • اقلام تعهدی بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 57-73]
 • اقلام تعهدی اختیاری رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-64]
 • اقلام تعهدی غیر‌اختیاری رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-64]
 • الگوریتم رقابت استعماری بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 39-73]
 • الگوریتم ژنتیک تاثیر چرخه های تجاری بر سودمندی اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 159-187]
 • انتخاب حسابرس مالکیت خانوادگی، حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 121-143]
 • اندازه شرکت تحلیل رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]
 • اندازه مؤسسه حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 177-198]

ب

 • بازده بازار رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 171-202]
 • بازده سهام بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 57-73]
 • برآوردهای حسابداری بررسی تاثیر برآوردهای حسابداری بر پیش بینی عملکرد مالی و نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 155-175]
 • بررسی‌تطبیقی بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 103-135]
 • بورس اوراق بهادار تهران سنجش کیفیت حسابرسی شرکت‌ها با استفاده از مدل درخت احتمال (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 39-75]
 • بیش‌ارزیابی رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 133-157]
 • بیش‌اطمینانی نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 75-101]
 • بیش‌سرمایه‌گذاری جریان نقدی آزاد، بیش سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 110-130]
 • بیش سرمایه گذاری بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • بیش سرمایه گذاری بررسی رابطه میان اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 159-179]

پ

 • پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل، حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت بر روی مدیریت مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 9-36]
 • پیش بینی سود تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی‌های مدیریت و دقت سود پیش بینی شده [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 91-110]
 • پیش بینی ورشکستگی تاثیر چرخه های تجاری بر سودمندی اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 159-187]
 • پیشگیری از تقلب بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 9-31]

ت

 • تأمین مالی از طریق بدهی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی با تأکید بر محدودیت مالی. [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 156-189]
 • تئوری علامت‌دهی تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر کیفیت سودمبتنی بر تئوری علامت-دهی [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 73-90]
 • تجدیدارزیابی بررسی رابطه ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ارزیابی دارایی های ثابت [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 55-79]
 • تحلیل پوششی داده‌ها تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و هزینه سرمایه ضمنی آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-138]
 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی تاثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت وجه نقد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 131-155]
 • تحلیل‌محتوا بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 103-135]
 • تخصص کمیته حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 177-198]
 • ترکیب بدهی ها اثر محافظه کاری حسابداری بر ترکیب بدهی ها و رشد شرکت با تاکید بر راهبری شرکتی [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 141-164]
 • تصمیم‌گیری چند‌معیاره بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-57]
 • تصویرسازی داده‌ها بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 199-224]
 • تعارض‏ های نمایندگی نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 75-98]
 • تمرکز مالکیت تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 9-38]
 • تمرکز مالکیت بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های با مالکیت متمرکز [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 33-54]
 • تمکین مالیاتی نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 75-98]
 • تمکین مالیاتی شرکتی تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 9-33]
 • توانایی مدیران تاثیر توانایی مدیران بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 73-92]
 • توانایی‌های‌ مدیران بررسی تاثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت وجه نقد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 131-155]

ج

 • جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد، بیش سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 110-130]
 • جریان وجوه نقد آزاد بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]

چ

 • چارچوب مفهومی بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 33-55]
 • چرخش اجباری تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 137-163]
 • چرخش اختیاری تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 137-163]
 • چرخه های تجاری تاثیر چرخه های تجاری بر سودمندی اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 159-187]
 • چسبندگی انتظارات مدیران تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 81-102]
 • چسبندگی هزینه رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]
 • چسبندگی هزینه بررسی و تبیین ضعف کنترل داخلی بر چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 101-132]
 • چولگی منفی بازده سهام رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 133-157]

ح

 • حاکمیت شرکتی بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل، حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت بر روی مدیریت مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 9-36]
 • حاکمیت شرکتی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 9-38]
 • حاکمیت شرکتی بررسی رابطه ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ارزیابی دارایی های ثابت [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 55-79]
 • حجم معاملات رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 171-202]
 • حسابرسان داخلی بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 9-31]
 • حسابرسان مستقل بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 9-31]
 • حسابرس مستقل رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]
 • حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی با تأکید بر محدودیت مالی. [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 156-189]
 • حق الزحمه حسابرسی مالکیت خانوادگی، حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 121-143]
 • حق الزحمه حسابرسی تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 137-163]

خ

 • خدمات بهداشتی درمانی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 87-120]
 • خصوصیات کیفی اطلاعات مالی بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 33-55]
 • خطرپذیری تاثیر خطرپذیری و فرهنگ‌سازمانی بر سیاست‌بدهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]
 • خطر سقوط قیمت سهام رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 133-157]
 • خود‌شیفتگی نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 75-101]

د

 • داده کاوی سنجش کیفیت حسابرسی شرکت‌ها با استفاده از مدل درخت احتمال (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 39-75]
 • داراییهای ثابت بررسی رابطه ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ارزیابی دارایی های ثابت [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 55-79]
 • دانشگاه‌ علوم پزشکی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 87-120]
 • درآمد مالیاتی تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 9-33]
 • درخت احتمال سنجش کیفیت حسابرسی شرکت‌ها با استفاده از مدل درخت احتمال (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 39-75]
 • درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • درصدمالکان نهادی بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • درماندگی مالی بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 33-55]
 • دوگانگی وظیفه مدیرعامل رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 9-26]
 • دولت بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 145-170]

ر

 • راهبری شرکتی بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • راهبری شرکتی تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 9-33]
 • راهبری شرکتی اثر محافظه کاری حسابداری بر ترکیب بدهی ها و رشد شرکت با تاکید بر راهبری شرکتی [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 141-164]
 • رفتار فرصت طلبانه مدیران رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]
 • رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-99]
 • رقابت در بازار محصول بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 45-71]
 • روابط سیاسی بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-57]
 • روش 3SLS رابطه‌ی متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]
 • ریسک تقلب تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 137-163]
 • ریسک سقوط قیمت سهام بررسی رابطه بین مدیریت سود و میزان اجتناب از مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت مدیر عامل [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 111-134]

س

 • ساختار سرمایه رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 9-26]
 • ساختار سرمایه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 45-71]
 • ساختار سرمایه تحلیل رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]
 • ساختار سرمایه بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 33-55]
 • ساختار مالکیت تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 9-38]
 • ساختار مالکیت بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 33-57]
 • سبک شناختی بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 199-224]
 • سرمایه در گردش بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 57-73]
 • سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی با تأکید بر محدودیت مالی. [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 156-189]
 • سودآوری بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکت‌های بیمه [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 27-43]
 • سودآوری تحلیل رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]
 • سیاست‌بدهی تاثیر خطرپذیری و فرهنگ‌سازمانی بر سیاست‌بدهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]
 • سیاست تقسیم سود تحلیل رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 9-32]
 • سیستم حسابداری تعهدی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 87-120]

ش

ص

 • صفحات اول صفحات اول [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]
 • صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن دوره ای مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای (با تأکید بر صورت‌های مالی سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه) [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 57-86]
 • صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ یک‌ساله مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای (با تأکید بر صورت‌های مالی سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه) [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 57-86]

ض

 • ضعف سودآوری رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 139-168]
 • ضعف کنترل سیستم داخلی بررسی و تبیین ضعف کنترل داخلی بر چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 101-132]
 • ضعف نقدینگی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 139-168]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی رابطه‌ی متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان 3SLS [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 35-55]
 • عدم تقارن اطلاعاتی رابطه‌ی متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]
 • عدم تقارن اطلاعاتی باشند جریان نقدی آزاد، بیش سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 110-130]
 • عملکرد تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 9-38]
 • عملکرد سبد سهام تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 99-119]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر برآوردهای حسابداری بر پیش بینی عملکرد مالی و نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 155-175]
 • عوامل سازمانی طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-99]
 • عوامل فردی طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-99]

ف

 • فرا‌تحلیل بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 103-135]
 • فرار مالیاتی نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 75-98]
 • فرهنگ‌سازمانی تاثیر خطرپذیری و فرهنگ‌سازمانی بر سیاست‌بدهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]
 • فرهنگ سازمانی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]

ق

 • قابلیت جانشینی کالا بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 45-71]
 • قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 33-55]
 • قابلیت های مدیریت تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی‌های مدیریت و دقت سود پیش بینی شده [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 91-110]
 • قدرت مدیرعامل رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 9-26]
 • قدرت مدیرعامل بررسی رابطه بین مدیریت سود و میزان اجتناب از مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت مدیر عامل [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 111-134]
 • قیمت سهام رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 171-202]

ک

 • کارایی تصمیمگیری بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 199-224]
 • کارایی سرمایه‌گذاری تاثیر توانایی مدیران بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 73-92]
 • کشف تقلب بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 9-31]
 • کم سرمایه گذاری بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • کمیته حسابرسی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 99-121]
 • کمیته حسابرسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی‌های مدیریت و دقت سود پیش بینی شده [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 91-110]
 • کمیته حسابرسی بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های با مالکیت متمرکز [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 33-54]
 • کنترل هیجانی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 99-119]
 • کوته‌بینی نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 75-101]
 • کیفیت تصمیم‌گیری بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 199-224]
 • کیفیت حاکمیت شرکتی نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 75-101]
 • کیفیت حسابرسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 139-168]
 • کیفیت حسابرسی سنجش کیفیت حسابرسی شرکت‌ها با استفاده از مدل درخت احتمال (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 39-75]
 • کیفیت حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 177-198]
 • کیفیت حسابرسی طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 59-99]
 • کیفیت حسابرسی بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های با مالکیت متمرکز [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 33-54]
 • کیفیت حسابرسی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]
 • کیفیت حسابرسی " بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 123-154]
 • کیفیت سود تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر کیفیت سودمبتنی بر تئوری علامت-دهی [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 73-90]
 • کیفیت سود بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های با مالکیت متمرکز [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 33-54]
 • کیفیت سود تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 81-102]
 • کیفیت سود بر اساس مدل بارتون سیمکو تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 81-102]
 • کیفیت سود بر اساس مدل پنمن تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 81-102]
 • کیفیت سود بر اساس مدل لئوز تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 81-102]
 • کیفیت گزارشگری مالی تاثیر توانایی مدیران بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 73-92]

گ

 • گریز مالیاتی رابطه‌ی متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]
 • گزارش تقلب بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 9-31]
 • گزارش حسابرسی بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 39-73]
 • گزارشگری مالی بررسی و تبیین ضعف کنترل داخلی بر چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 101-132]
 • گزارش های حسابداری مدیریت بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 199-224]

م

 • مالکیت خانوادگی مالکیت خانوادگی، حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 121-143]
 • مالکیت دولتی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 9-38]
 • مالکیت نهادی تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 9-33]
 • مالی‌رفتاری بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 103-135]
 • محافظه کاری اثر محافظه کاری حسابداری بر ترکیب بدهی ها و رشد شرکت با تاکید بر راهبری شرکتی [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 141-164]
 • محدویت مالی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی با تأکید بر محدودیت مالی. [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 156-189]
 • مدت تصدی مدیرعامل رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 9-26]
 • مدل شفافیت ارائه شاخص رتبه‌بندی شفافیت اطلاعاتی برای شرکت‌های ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 9-38]
 • مدیران مالی مدیران مالی و استقلال حسابرس [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 9-32]
 • مدیریت ذینفعان نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 75-101]
 • مدیریت ریسک بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 99-121]
 • مدیریت سود بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • مدیریت سود رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-64]
 • مدیریت سود بررسی رابطه بین مدیریت سود و میزان اجتناب از مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت مدیر عامل [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 111-134]
 • مدیریت سود بررسی رابطه‌ی متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان 3SLS [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 35-55]
 • مدیریت سود بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]
 • مدیریت سود کارا تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر کیفیت سودمبتنی بر تئوری علامت-دهی [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 73-90]
 • مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 139-168]
 • مدیریت مالیاتی بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل، حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت بر روی مدیریت مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 9-36]
 • مدیریت وجه نقد بررسی تاثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت وجه نقد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 131-155]
 • مدیریت وجه نقد افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی و نگهداری وجه نقد [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 121-140]
 • مسئولیت اجتماعی شرکت تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و هزینه سرمایه ضمنی آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-138]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی و نگهداری وجه نقد [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 121-140]
 • معادلات همزمان رابطه‌ی متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]
 • معادلات هم‌زمان 3SLS بررسی رابطه‌ی متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان 3SLS [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 35-55]
 • معاملات بلوک رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 171-202]
 • مقاومت کاربران بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 87-120]
 • منابع مالی اثر محافظه کاری حسابداری بر ترکیب بدهی ها و رشد شرکت با تاکید بر راهبری شرکتی [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 141-164]
 • میزان تحصیلات و سابقه کاری مدیران مالی و استقلال حسابرس [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 9-32]

ن

 • ناکارایی سرمایه گذاری بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • ناکارایی سرمایه گذاری بررسی رابطه میان اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 01، 1397، صفحه 159-179]
 • ناهنجاری اقلام تعهدی بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • نظریة نمایندگی نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 75-98]
 • نقدشوندگی رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 171-202]
 • نقدینگی بررسی تاثیر برآوردهای حسابداری بر پیش بینی عملکرد مالی و نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 155-175]
 • نگهداری وجه نقد افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی و نگهداری وجه نقد [دوره 2، شماره 02، 1397، صفحه 121-140]
 • نوسانات اساسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بازار بورس اوراق بهادار در صنعت شیمیایی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 85-109]
 • نوسان پایین به بالا رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 133-157]
 • نیازهای اطلاعاتی ارائه شاخص رتبه‌بندی شفافیت اطلاعاتی برای شرکت‌های ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 9-38]

و

ه

 • هزینه سرمایه بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 145-170]
 • هزینه سرمایه ضمنی تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و هزینه سرمایه ضمنی آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-138]
 • هوش هیجانی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 99-119]