پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی (JNRAA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله