پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی (JNRAA) - بانک ها و نمایه نامه ها