پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی (JNRAA) - واژه نامه اختصاصی