پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی (JNRAA) - پرسش‌های متداول