اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجید قاسمی

رییس دانشگاه خاتم

jfermkhatam.ac.ir

سردبیر

رضوان حجازی

حسابداری استاد دانشگاه خاتم

hejazi33gmail.com

مدیر داخلی

فرزانه یوسفی اصل

حسابداری استادیار دانشگاه خاتم

f.yousefikhatam.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

قاسم بولو

حسابداری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

ghblue20yahoo.com

رضوان حجازی

حسابداری استاد دانشگاه خاتم

hejazi33gmail.com

محسن خوش طینت

حسابداری دانشیار دانشگاه خاتم

presidentibi.ac.ir

علی رحمانی

حسابداری دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

rahmani.aligmail.com

نظام الدین رحیمیان

حسابداری استادیار دانشگاه خاتم

norahimianyahoo.com

شهناز مشایخ

حسابداری دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

shahnaz_mashayekhyahoo.com

فرزانه نصیرزاده

حسابداری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

fnasir10yahoo.com