اهداف و چشم انداز

هدف این نشریه دستیابی به برترین جایگاه در بین مجلات علمی-پژوهشی کشور در حوزه حسابداری و حسابرسی است.