درباره نشریه

مجله پژوهش ­های نوین در حسابداری و حسابرسی که فصلنامه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش حسابداری در کشور، فراهم کردن زمینه گسترش ارتباط علمی بین اندیشمندان و صاحبنظران دانشگاهی و حرفه ای و نیز شناسائی مسائل و مشکلات روز حوزه حسابداری و حسابرسی به انتشار مقاله‌های پژوهشی درحوزه حسابداری و حسابرسی مبادرت می‌کند. رویکرد مجله چاپ مقالاتی است که از بُعد موضوعی و روش تحقیق، از ویژگی اصالت و نواوری برخوردار باشند.