دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-236 
2. بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل

صفحه 39-73

محمدرضا عباس زاده؛ محسن مفتونیان؛ مایده بابایی کلاریجانی؛ مرتضی فدائی