دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1396 
2. تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها

صفحه 9-38

محسن خوش طینت پاک نیت؛ امید امیدی نژاد؛ امین بهراملوفرد


4. بررسی تاثیر جزء نقدی سود برپایداری سود و بازده سهام

صفحه 77-98

فرزانه یوسفی اصل؛ شعله باقری پرمهر؛ منصوره فهیمی


5. تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار

صفحه 99-119

محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی؛ بهراد معین نژاد