دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-206 
3. رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی

صفحه 37-64

آیدا مالکی دیزجی؛ نظام الدین رحیمیان؛ محمدتقی تقوی فرد


7. بررسی تاثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت وجه نقد

صفحه 131-155

بیژن عابدینی؛ حسین رجب دری؛ سهیلا عسکری حسن آبادی