دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 0-182 
3. تاثیر خطرپذیری و فرهنگ‌سازمانی بر سیاست‌بدهی

صفحه 29-50

حمید محمودآبادی؛ حسین رجب دری؛ علی خلیفه شریفی