دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، زمستان 1397