دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، آذر 1397، صفحه 1-200 
مدیران مالی و استقلال حسابرس

صفحه 9-32

آرش تحریری؛ مهدی پیری سقرلو


طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی در ایران

صفحه 59-99

طه احمدزاده؛ فرشید خیرالهی؛ فرهاد شاه ویسی؛ علی اصغر طاهر آبادی


رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام

صفحه 133-157

فرزانه حیدرپور؛ حسین رجب دری؛ محمدهادی زهدی