افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی و نگهداری وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی و نگهداری وجه نقد است. دوره زمانی موردمطالعه شامل سال‌های 1392 تا 1396 و نمونه برگزیده متشکل از 128 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع‌های معمولی در نرم‌افزار ای‌ویوز و کروسکال‌والیس در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده شد. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین سطح افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و سطح نگهداری وجه نقد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش، می‌توان ادعا کرد افزایش سطح افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت، سطح نگهداری و مدیریت وجه نقد شرکت را افزایش می‌دهد. همچنین، دیگر یافته‌ها نشان داد که شرکت‌هایی که حساسیت زیست‌محیطی بیشتری دارند، نسبت به شرکت‌هایی که حساسیت زیست‌محیطی کمتری دارند سطح کمتری از اطلاعات مسئولیت‌ پذیری اجتماعی را افشا می‌ کنند و همچنین، وجه نقد بیشتری را نگهداری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها