بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌باشد. پژوهش حاضر پیمایشی و میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کل کشور در سال 1396 است. با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، حجم نمونه پژوهش 323 ‌‌‌نفر تعیین شد و به منظورگردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و LISREL و از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی استفاده شده است. از نظر مدیران مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، در اجرا و به کارگیری سیستم حسابداری تعهدی پنج عامل تفکرات مدیران ارشد، نگرش همکاران، توانمندی کارکنان، کفایت سیستم اطلاعاتی و نگرش ذی‌نفعان خارجی بر مقاومت کاربران تأثیر می‌گذارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اکثریت پاسخ‌دهندگان از نیروهای متخصص‌ و آشنا به نظام حسابداری دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. بنابراین با توجه به یافته‌های پژوهش، تقریبا 96 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها