بررسی رابطه‌ی متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان 3SLS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران-بابلسر

چکیده

وجود یک فضای اطلاعاتی نامتقارن می تواند بستر‌ساز زمینه‌ای‌ برای ایجاد مدیریت سود باشد(ریچاردسون، 2000 و باباجانی و همکاران، 1390). همچنین از طرفی، مدیریت سود هم می‌تواند منجر به ایجاد فضائی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا شود(کارمیر و همکاران، 2013 و خدادی و همکاران، 1394). بنابراین تبیین ارتباط متقابل بین این رفتارها و چگونگی ارتباط بین این دو متغیر می‌تواند درخور ‌توجه باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط متقابل بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 انتخاب‌شده و با استفاده از روش سیستم معادلات هم‌زمان (13SLS) مورد بررسی قرارگرفته‌است. همچنین جهت اندازه گیری، عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش و برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی از مدل کازنیک، استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود رابطه‌ی متقابل و مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها