عوامل موثر بر سرمایه گذاری آنلاین در سهام میان مردان و زنان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

با توجه به اهمیت مباحث مالیه رفتاری و نحوه تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار در این پژوهش به بررسی مقایسه‌ای عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری آنلاین در سهام میان مردان و زنان ایرانی فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. عوامل مورد بررسی در این پژوهش شامل دانش تکنولوژی، دانش مالی، نگرش نسبت به پول و وضعیت اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای مشتمل بر 25 پرسش تخصصی و 3 پرسش مشخصات فردی است. جامعه آماری این پژوهش نیز شامل مردان و زنان ایرانی فعال در بورس اوراق بهادار تهران است که در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. تعداد 347 پرسشنامه از میان سرمایه‌گذاران‌ جمع‌آوری شد. ضمن اینکه به منظور تجزیه‌ و تحلیل کلیه داده ها از نرم افزار Spss20 استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد از نظر مردان مهم‌ترین عامل دانش فناوری و بعد از آن دانش مالی می‌باشد و این در حالی است که زنان بیشتر اعتقاد به وضعیت اجتماعی و اقتصادی داشته و بعد از آن گزینه‌های دانش مالی، نگرش نسبت به پول و دانش فناوری را در نظر می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها