تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی‌های مدیریت و دقت سود پیش بینی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 null

2 دانشجو دکترا

3 کارشناس ارشد گروه حسابداری دانشگاه الزهراء

چکیده

سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها از جمله اطلاعات به موقعی است که حاوی محتوای اطلاعاتی است. مدیران شرکت‌ها نقش مؤثری در ارایه به موقع و دقت سودهای پیش بینی شده دارند. از طرفی کمیته حسابرسی بر فرایند گزارشگری مالی نقش نظارتی دارد. پژوهش حاضر با دیدی متفاوت تأثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی‌های ذاتی مدیران شرکت‌ها و میزان خطای پیش بینی سود را بررسی می‌کند. برای سنجش توانایی-های مدیران از مدل دمیرجیان، لو و مک‌وی (2012) استفاده ‌شده است. نمونه پژوهش شامل 82 شرکت برای بازه زمانی 1386 تا 1393 شامل 656 سال _ شرکت می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانایی‌های مدیران با خطای پیش بینی سود رابطه معناداری و منفی دارد یعنی با افزایش توانایی مدیران میزان دقت پیش بینی سود آن‌ها افزایش می‌یابد. علاوه بر آن وجود کمیته حسابرسی بر دقت پیش بینی سود مدیران تأثیر معناداری مثبتی دارد ولی اثر تعاملی آن معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها