تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر کیفیت سودمبتنی بر تئوری علامت-دهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر کیفیت سود در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای این منظور داده‌های مربوط به 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بطور مقطعی در سال 1394 جمع‌آوری و مورد پردازش قرار گرفته است. برای موقعیت جغرافیاییشرکت به عنوان متغیر مستقل تحقیق مطابق با کووال و مسکوویچ از معیار کسینوس فاصله و برای کیفیت سود، از مدل کیفیت سود کازنیک بهره گرفته شده است. و برای بر اورد اثر متغیر ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .یافته‌ها نشان می‌دهد ارتباط مثبت و معناداری بین موقعیت جغرافیایی شرکت و کیفیت سودگزارش شده وجود دارد. در نهایت به منظور آزمون حساسیت یافته‌های تحقیق، از دو معیار جایگزین جهت متغییر موقعیت جغرافیایی، یعنی فاصله جاده‌ایی تا مرکز کشور و متغییر دامی فاصله و همچنین از دو معیار جایگزین متغیر کیفیت سود، یعنی مدل تعدیل شده جونز و مدل عملکرد کوتاری استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که آزمون حساسیت نتایجی مشابه با با یافته‌های مدل اصلی دارند.

کلیدواژه‌ها