بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت

2 عضو دانشگاه

3 دانشگاه آزاد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محیط بسیار رقابتی و حساس امروزی است. متغیر مستقل در این پژوهش میزان رقابت محصول در بازار محصول و ابعاد آن شامل شاخص کیوتوبین، سهم بازار، قابلیت جانشینی کالا، تعداد شرکت های فعال و موانع ورود؛ و متغیر وابسته نسبت بدهی است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستمایک تعیین و 87 شرکت انتخاب شد برای تجزیه وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه‌های پژوهش در دوره زمانی 1384 تا 1394 با استفاده از روش داده‌های تلفیقی پویا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت جانشینی کالا بر ساختار سرمایه تاثیر مثبت و معنی داری داشته و متغیرهای موانع ورود و تعداد شرکت‌های فعال بر ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی‌دار دارد. اما، متغیر سهم بازار و کیوتوبین تاثیر معنی‌داری بر نسبت بدهی شرکت‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها