بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری،دانشکده مدیریت ومالی،دانشگاه خاتم،تهران،ایران

چکیده

: با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر دنیای اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور، شناسایی، ارزش‌گذاری و مدیریت سرمایه فکری بسیار اهمیت دارد. از طرفی سرمایه‌های فکری بخش مهمی از دارایی‌های شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌دهند و در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای شناخت و بهره‌برداری بهتر از این دارایی‌ها صورت گرفته است. اما در مورد تاثیر آن بر سودآوری شرکتهای بیمه پژوهشی صورت نگرفته از اینرو در این پژوهش سعی شده تا تأثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکت‌های بیمه در بازه زمانی 6 ساله، طی سالهای 1390-1395 مورد بررسی قرار گیرد. اجزای سرمایه فکری بر مبنای پالیک شامل سرمایه ساختاری، انسانی و رابطه ای به عنوان متغیر مستقل و بازده دارایی(ROA) و نسبت سودآوری عملیات بیمه‌ای(UNDP ) ، معیارهای اندازه گیری سودآوری، به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد و با توجه به این متغیرها و هدف پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد که بین سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه‌ای و بازده دارایی(ROA) و نسبت سودآوری عملیات بیمه‌ای(UNDP )، رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. به عبارتی افزایش اجزای سرمایه فکری باعث افزایش سود آوری شرکتهای بیمه ایی می شود.

کلیدواژه‌ها