بررسی تأثیر سبک شناختی مدیران و تصویرسازی داده‌ها در تهیه گزارش های حسابداری مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

امروزه با زیادشدن حجم اطلاعات، مدیران با افزایش بار اطلاعاتی و افزایش فشار برای تصمیم‌گیری‌های کارآمد مواجه هستند. ازاین‌رو، فرایند تصمیم‌گیری در حسابداری مدیریت دشوار شده است؛ تصویرسازی داده‌ها نشان‌دهنده روشی برای غلبه بر این چالش و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری است. این پژوهش به بررسی تأثیر تصویرسازی داده‌ها در تصمیم‌گیری مدیریت و تحلیل تأثیر سبک شناختی مدیران بر موفقیت تصویرسازی در گزارش‌های حسابداری مدیریت و بهبود فرایند تصمیم گیری می پردازد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، چهار فرضیه طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش، مدیران واحدهای تولیدی هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارائه اطلاعات به شکل جداول و نمودارهای تکمیلی منجر به افزایش دقت و درنتیجه افزایش کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شهودی در مقایسه با ارائه اطلاعات به‌صورت جدول است. به‌طورکلی می‌توان اظهار داشت که استفاده از نمودارهای تکمیلی در گزارش‌های حسابداری مدیریت باعث تحت تأثیر قرار دادن کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شهودی می‌شود اما بر کارایی تصمیم‌گیری این افراد بی‌اثر است. همچنین در رابطه با مدیران حسی، نمودارهای تکمیلی تفاوتی در کیفیت و کارایی تصمیم‌گیری ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها