بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان. ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه سمنان. سمنان. ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده‌پذیر نوع اظهارنظر حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس اندازه‌گیری می‌شود و سنجش متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری با استفاده از متغیرهای پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط سود با واکنش سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. به منظور کمی کردن متغیر عدم اطمینان اطلاعاتی نیز سه متغیر نوسان‌های نرخ بازده سهام، پراکندگی و خطای پیش‌بینی سود هر سهم بر مبنای روش تجزیه و تحلیل مولفه اصلی، در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به هدف نمونه‌ای متشکل از 819 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386-1394 با استفاده از روش داده‌های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد افزایش کیفیت حسابرسی منجر به بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی می‌شود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد از میان معیارهای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی، نوع گزارشات حسابرس معیار مناسب‌تری برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی است.

کلیدواژه‌ها