ارائه شاخص رتبه‌بندی شفافیت اطلاعاتی برای شرکت‌های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران- خیابان شیرازی شمالی- خیابان ملاصدرا- خ حکیم اعظم دانشگاه خاتم

چکیده

مدل رتبه‌بندی مناسب برای ارزیابی شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های فعال در هر کشور باید بر اساس ساختار و محیط گزارشگری و نیازهای اطلاعاتی در آن کشور تدوین شود. این پژوهش به دنبال ارائه مدل رتبه‌بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها در ایران است به نحوی که علاوه بر در بر داشتن ابعاد و شاخص‌های موجود در مدل‌های معتبر شفافیت اطلاعاتی در سطح جهان، مناسب محیط و ساختار گزارشگری ایران بوده و به صورت کاربردی مبنای ارزیابی و رتبه‌بندی سطح افشاء و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های ایرانی قرار بگیرد. بدین منظور ماتریس مفهومی با استفاده از ادبیات موجود و تلفیق، تعدیل و تلخیص شاخص‌های موجود در مدل‌های مختلف در سطح جهان تهیه شد و در مورد 189 شاخص استخراجی از ماتریس مفهومی، از استفاده‌کنندگان از اطلاعات نظرسنجی شد. به منظور تأیید مدل، تعیین شاخص‌های اثرگذار و تعیین وزن شاخص‌ها از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. مدل نهایی شامل 128 شاخص افشاء، برای ارزیابی و رتبه‌بندی سطح و کیفیت افشاء و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حاصل این پژوهش کاربردی است.

کلیدواژه‌ها