مالکیت خانوادگی، حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری واحد علوم و تحقیقات تهران

2 'گروه حسابداری دانشگاه ازاد واحد چالوس

3 گروه حسابداری دانشگاه ازاد واحد چالوس

چکیده

تحقیق حاضر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس را در شرکت های خانوادگی بررسی می کند. ما تاثیر مالکیت خانوادگی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس را آزمون کردیم. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 90 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال‌های 1390 لغایت 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و از مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد بین مالکیت خانوادگی و استخدام حسابرس با کیفیت تر رابطه معنی دار منفی وجود دارد اما هیچگونه رابطه معنی داری بین مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی وجود ندارد.رای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و از مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد بین مالکیت خانوادگی و استخدام حسابرس با کیفیت تر رابطه معنی دار منفی وجود دارد اما هیچگونه رابطه معنی داری بین مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها