رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سهام شرکت هایی که دارای معاملات بلوک طی سال های 1390 تا 1394 بودند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق 110 شرکت از 19 صنعت مورد آزمون قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی و برازش مدل‌های رگرسیونی به روش پانل دیتا می باشد. یافته‌های تحقیق نشان داد که نرخ رشد قیمت سهام با قیمت کامل و موقت معاملات بلوک رابطه معناداری نداشته در حالی که رابطه آن با قیمت دائم معاملات بلوک معناداراست. همچنین حجم معاملات سهام با قیمت موقت معاملات بلوک رابطه معناداری ندارد، اما رابطه آن با قیمت دائم و قیمت کامل معاملات بلوک معنادار بوده است. رابطه بین نقدشوندگی سهام و بازدهی بازار سهام با هر یک از معیارهای سه گانه قیمت معاملات بلوک معنادار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها