تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت تحریریه و مدیرگروه

2 عضو هیات علمی

3 دانشگاه خاتم

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانک‌های خصوصی کشور پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله از سال 1388 تا 1394 است. در این پژوهش متغیر وابسته شامل نسبت‌های بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. همچنین متغیرهای مستقل شامل مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، تمرکز مالکیت و شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک اعتباری است. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با ایجاد یک شاخص مرکب از 5 گروه مسئولیت هیئت مدیره، ساختار هیأت‌مدیره، حقوق سهامداران، شفافیت و افشا و کمیته حسابرسی به‌دست آمده است. برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش، تعداد چهار فرضیه تحت عنوان تأثیر ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، ریسک اعتباری، و اجرای مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر سودآوری بانک‌های خصوصی با استفاده از مدل‌های رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ساختار مالکیت بر بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک‌های خصوصی تأثیر ندارد. تمرکز مالکیت و ریسک اعتباری بر بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک‌های خصوصی تأثیر معکوس دارد. همچنین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک‌های خصوصی تأثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها