تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، قوچان، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان ، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز به مهارت‌های تحلیلی، هوش و کنترل هیجانات نیاز دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه‌گذار است. در این راستا، پژوهش حاضر، با به‌کارگیری پرسش‌نامه، اقدام به پیمایش نظر 160 نفر از سرمایه‌گذاران شاغل در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 می‌نماید. با حذف پرسشنامه‌های تکمیل‌نشده، درنهایت توسط فرمول کوکران 110 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نرخ پاسخ‌دهی نیز 0.69 درصد بود. برای بررسی قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و روایی سؤالات از اعتبار عاملی استفاده‌شده است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین هوش هیجانی، مدیریت هیجانات کارکنان، کنترل هیجانات کارکنان با عملکرد سبد سهام سرمایه‌گذار رابطه مثبت معناداری وجود دارد. پردازش هوش هیجانی منطقی نسبت به پردازش غیرمنطقی تأثیر بالاتری بر عملکرد سبد سهام سرمایه‌گذار دارد. نتایج این پژوهش برای سرمایه جهت افزایش کارآمدی عملکرد سبد سهام سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها