بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 عضو عیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده

در مطالعه حاضر ارتباط بین حکمرانی خوب و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است . در این راستا ، از 6 معیار معرفی شده توسط بانک جهانی جهت اندازه‌ گیری حکمرانی خوب استفاده شده است . نمونه پژوهش حاضر 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1393 - 1384 می‌ باشد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بین شاخص های اثربخشی و کارایی دولت ، کنترل فساد ، کیفیت قوانین و مقررات و ثبات سیاسی ارتباط مثبت و معنی داری با هزینه سرمایه وجود دارد . همچنین نتایج حاکی از عدم ارتباط معنی دار بین شاخص پاسخگویی حکمران و حاکمیت قانون با هزینه سرمایه در دوره مورد نظر است. با توجه به اثر مثبت پنج شاخص حکمرانی خوب بر هزینه سرمایه می توان نتیجه گرفت که در دروه زمانی مورد نظر شاخص های حکمرانی خوب روند مساعدی را طی نکرده‌اند .

کلیدواژه‌ها