سنجش کیفیت حسابرسی شرکت‌ها با استفاده از مدل درخت احتمال (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم

3 کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی خاتم

چکیده

از آنجایی که کیفیت حسابرسی چالشی چند بعدی از دو منظـر نظــری و کاربـردی (عملـی) می‌باشد و از دیدگاه‌های مختلف می‌تواند تابع عواملی چون توانایی‌های حسابرس (دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) و ضوابط حرفه‌ای (استقلال، عینیت، مراقبت حرفه‌ای، تضاد منافع و قضاوت) باشد، مدل درخت احتمال که از فنون متداول داده کاوی در راستای حل مسائلی است که از نوع طبقه بندی می‌باشد. بخوبی دسته بندی و تحلیل عوامل سنجش کیفیت حسابرسی را انجام می‌دهد ... لذا مدل پیشنهادی مبنایی برای بررسی احتمال وقوع رویدادها می‌باشد که مشتمل بر 4 شاخص ورودی، فرایند، زمینه و پیامد است. نتایج حاکی از آن است که مدل پیشنهادی درخت احتمالات در سنجش فرایند و پیامد کیفیت حسابرسی موثر است، اما در سنجش ورودی و زمینه کیفیت حسابرسی موثر نیست. هدف این پژوهش سنجش کیفیت حسابرسی شرکتها با استفاده از مدل درخت احتمالات است که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف کاربردی از طریق مدلسازی ریاضی و استفاده از مدل احتمالات آماری انجام شده است. جـامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بــورس اوراق بهادار تــهران در دوره زمانی سال‌های 1394- 1389 می‌باشد. همچنین یافته‌های بدست آمده از مطالعه موردی نشان می‌دهد که یادگیری، بخش اساسی کیفیت حسابرسی، به‌ویژه در موارد حسابرسی پیچیده است. تاثیر یادگیری بر کیفیت کاملا نسبت به محدودیت بودجه، تخصص بصری و پیچیدگی غیرحساس است در حالی که حساسیت بسیار زیادی نسبت به میزان یادگیری دارد.

کلیدواژه‌ها