بررسی تاثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانایی‌های مدیران در مدیریت وجه نقد است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و رویکرد آن پس‌رویدادی است. دوره زمانی مطالعه نیز شامل سال‌های 1390 تا 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 84 شرکت است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش ابتدا کارایی شرکت محاسبه و سپس توانایی مدیران محاسبه شد. پس از آن نیز رابطه مدیریت وجه نقد و توانایی مدیران مورد بررسی قرار گرفت. یافته-ها نشان داد که پس از در نظر گرفتن اثر متغیرهای کنترلی، بین توانایی مدیران و مدیریت وجه نقد رابطه منفی و معناداری برقرار است. بدین معنا که با افزایش توانایی مدیران، دوره تبدیل به وجه نقد کاهش می‌یابد. همچنین، بین دوره تبدیل موجودی کالا و دوره وصول مطالبات و توانایی مدیران رابطه منفی وجود دارد که معنادار نیست. افزون بر آن، بین توانایی مدیران و دوره پرداخت بدهی نیز رابطه مثبتی وجود دارد که معنادار نیست. همچنین، بررسی وجود تفاوت توانایی مدیران در صنایع مختلف با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که بین توانایی مدیران در صنایع مختلف، اختلاف معناداری از لحاظ آماری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها