جریان نقدی آزاد، بیش سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده:هدف این پژوهش، مطالعه‌ ارتباط جریان نقدی آزاد و برخی جنبه‌های اصول حاکمیت شرکتی بر بیش‌سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 81 شرکت در دوره‌ی زمانی 1394-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندمتغیره با داده‌های تلفیقی استفاده شده است. یافته‌های حاصل از پژوهش بیان‌گر این است که بین معیارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه‌گذاری بیش از حد ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد و در نتیجه این معیارها عواملی کلیدی در کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد است. بین جریان نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیش از حد ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. در نتیجه جریان نقدی آزاد عاملی کلیدی در ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد است و منتهی به ایجاد مسایل و مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود هم‌چنین بین معیارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های با جریان نقدی آزاد بالا نسبت به شرکت‌های با جریان نقدی آزاد پایین تفاوت معنی‌داری وجود دارد و تأثیر کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد از طریق معیارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها به مراتب بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها