ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بازار بورس اوراق بهادار در صنعت شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران و مربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد،بجنورد

2 حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط ارزشی در بازار سهام ایران و مقایسه ارتباط ارزشی معیارهای حسابداری در دوران نوسانات اساسی بازار بورس اوراق بهادار پرداخته است. نمونه آماری ، شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران که در صنعت شیمیایی فعالیت دارند، می‌باشد. در تحقیق فعلی، از مدل اولسان(1995) طی سال‌های 1384 تا 1394 و نرم‌افزارهای ایویوز و استاتا استفاده شده است. نوآوری تحقیق این است که، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را در دوران نوسانات اساسی بازار بورس اوراق بهادار بررسی نموده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد ، در دوران نوسانات اساسی افزایشی، ارتباط ارزشی سودخالص بیشتر از ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارتباط ارزشی جریانات نقدی حاصل از عملیات است. همچنین،در دوران نوسانات اساسی کاهشی ارتباط ارزشی سودخالص بیشتر از ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارتباط ارزشی جریانات نقدی حاصل از عملیات است. علاوه بر این، در دوران نوسانات غیراساسی، ارتباط ارزشی سودخالص بیشتر از ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارتباط ارزشی جریانات نقدی حاصل از عملیات است.

کلیدواژه‌ها