بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاری: با تاکید بر نقش عدم اطمینان در جریان وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 داشنگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشکده پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ، بررسی رابطه بین تقسیم سود و سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان در جریان وجه نقد است . سنجش عدم اطمینان در جریان وجه نقد به دو صورت کمبود جریان وجه نقد و نوسان جریان وجه نقد صورت پذیرفته است . در آزمون فرضیه های تبیین شده ، از الگوی رگرسیونی چند متغیره و چینش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت استفاده شده است . نمونة پژوهش ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1393 است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای ، رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد . لیکن در شرایط نوسان در جریان وجه نقد ، حساسیت مخارج سرمایه ای به سود تقسیمی تحت تأثیر قرار می گیرد . بدین ترتیب در شرایطی که شرکت با عدم اطمینان در جریان وجه نقد مواجه می شود، حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی افزایش یافته و به دنبال افزایش سود تقسیمی، مخارج سرمایه ای با شدت کمتری افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها