رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

2 عضو هیئت تحریریه، استادیار، دانشکده مدیریت و علوم مالی، گروه کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی، موسسه آموزش عالی خاتم، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موضوع مقاله حاضر، ارتباط بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی است. این پژوهش، به ارتباط بین اقلام تعهدی و تعدیل گزارش حسابرسی می‌پردازد. اقلام تعهدی شامل دو دسته اقلام تعهدی اختیاری (معیار مدیریت سود) و اقلام تعهدی غیر‌اختیاری است. اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی شامل سه نوع اظهارنظر مشروط، عدم اظهارنظر و مردود می‌باشد. در این پژوهش دو فرضیه مشتمل بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و تعدیل شدن گزارش حسابرسی و نیز رابطه بین اقلام تعهدی غیر‌اختیاری و تعدیل شدن گزارش حسابرسی مطرح و آزمون شده است. قلمرو مکانی و زمانی پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله سال‌های 1388 تا 1392 می‌باشد. برای آزمون فرضیات، نمونه‌ای به تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش همبستگی می‌باشد. فرضیه‌های پژوهش از طریق انجام رگرسیون و تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری با گزارش مشروط، رابطه مستقیم و بین اقلام تعهدی غیر‌اختیاری با گزارش مشروط حسابرسی، رابطه معکوس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها