بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل، حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت بر روی مدیریت مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت تحریریه

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر پاداش هیئت‌مدیره، حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های شرکت بر روی مدیریت مالیاتی شرکت می‌باشد. بهبود عملکرد شرکت از طریق مدیریت مالیات امکان‌پذیر است. مدیریت مالیات راهی قانونی برای کاهش هزینه‌های مالیات از طریق شناسایی فرصت‌هایی قانونی برای کاهش بار مالیاتی شرکت است. به‌منظور سنجش مدیریت مالیاتی از سه شاخص نرخ مؤثر مالیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات استفاده‌شده است. نتایج بررسی 160 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1389 تا 1393 نشان داد پاداش هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر نرخ مؤثر مالیاتی تأثیر معنادار دارند. افزایش پاداش و حاکمیت شرکتی مناسب‌تر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی و مدیریت مالیاتی مناسب‌تر می‌گردد... درصورتی‌که شاخص‌های نرخ مؤثر مالیات نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات مورداستفاده قرار گیرد، ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر پرداخت مالیات مؤثر می‌باشد یعنی حاکمیت شرکتی مناسب‌تر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و کاهش ذخیره مالیات و درنتیجه مدیریت مالیاتی مناسب‌تر می‌گردد. پاداش هیچ‌گونه رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات ندارد.

کلیدواژه‌ها