تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و هزینه سرمایه ضمنی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 حسابداری

چکیده

شرایط کسب و کار فعلی ایران بر اساس نظر صاحب ‌نظران اقتصاد نیازمند جذب منابع مالی ارزان قیمت برای تولید و ارائه خدمات رقابتی می‌باشد. توجه شرکت‌ها به پیامدهای اجتماعی تصمیمات آن‌ها از طریق کاهش ریسک ، موجب کاهش هزینه سرمایه ضمنی آن‌ها می‌شود. هزینه سرمایه ضمنی مبتنی بر اطلاعات سود آتی در اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهامداران مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی مسئولیت اجتماعی شرکت‌‌ها به معنای تعهد مدیران به کسب منافع اقتصادی برای سهامداران با حفظ منافع عمومی و رعایت ابعاد قانونی، اخلاقی، و انسان دوستانه می‌باشد. بدین منظور برای بررسی رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه ضمنی، با بهره‌گیری از الگوی مسئولیت اجتماعی کارول، شاخص‌هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و انسان‌دوستانه در نظر گرفته شد. از روش تحلیل پوششی داده‌ها الگوی BCC ، برای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و الگوی ایستون جهت محاسبه هزینه سرمایه ضمنی استفاده گردید. نمونه آماری شامل 60 شرکت، در بازه زمانی 94-84 می‌باشد. نتایج حاکی است رابطه‌ی منفی و معناداری بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها و هزینه سرمایه ضمنی آن‌ها وجود دارد

کلیدواژه‌ها