تاثیر خطرپذیری و فرهنگ‌سازمانی بر سیاست‌بدهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

3 کارشناس ارشد حسابداری داتشگاه آزاد شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر خطرپذیری و فرهنگ سازمانی بر سیاست‌بدهی است. اگر مدیران جسارت پذیرش خطر بیشتری را داشته باشند، اقدام به دریافت تسهیلات بیشتری کرده، میزان بدهی افزایش یافته و این امر می‌تواند بر سطح عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد. به خطرپذیری در الگوهای فرهنگ‌سازمانی نیز اشاره و بیان شده که در سطح‌های بالاتر از فرهنگ‌سازمانی، انتظار خطرپذیری بیشتری در مدیران، وجود دارد. در پژوهش پیش‌رو برای بررسی خطرپذیری و فرهنگ سازمانی از پرسشنامه در سال (1395) و برای بررسی سیاست‌بدهی از اطلاعات مالی شرکت‌های پاسخ‌دهنده به پرسشنامه استفاده شده است. نمونه انتخابی نیز شامل 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات‌ معمولی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که پس از حذف اثر متغیرهای کنترلی، بین خطرپذیری و سیاست‌بدهی در سه سطح، کل، کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و فرهنگ‌سازمانی و سیاست‌بدهی در سه سطح کل، کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، رابطه مثبت معنادار وجود دارد که رابطه بین خطرپذیری و سیاست‌بدهی قوی‌تر است.

کلیدواژه‌ها