بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشکده مدیریت

چکیده

در این پژوهش رابطه بین برخی مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. مکانیزم-های راهبری شرکتی شامل درصد مالکان نهادی، درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره، عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس هیات مدیره و نوع حسابرس می باشد. برای انجام این پژوهش، داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. بازه زمانی پژوهش نیز سال های 1389 تا 1394 بوده است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مکانیزم های راهبری شرکتی درصد مالکان نهادی، عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس هیات مدیره و نوع حسابرس با ناهنجاری اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد اما بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره با ناهنجاری اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها