رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه دکتری و ارشد حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

تمرکز این پژوهش، ارزیابی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی در شرایط ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی است. مدیریت سود بر اساس مدل تعدیل شده اقلام تعهدی ارائه شده توسط دیچو و همکاران (1995) اندازه گیری شد. ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی به عنوان الگوهای وقوع بحران مالی در درون شرکت مورد توجه قرار گرفتند. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و روش داده های ترکیبی آزمون شدند. جامعه آماری غربال شده پژوهش طبق الگوی حذفی سیستماتیک شامل تعداد 217 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1393 است. طبق شواهد پژوهش، بین مدیریت سود تعهدی و کیفیت حسابرسی رابطه معنی دار و منفی برقرار است. در عین حال، رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی در شرایط ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی، همچنان معنی دار و منفی است. این یافته ها شواهدی ارائه داد مبنی بر این که شرکت های درگیر بحران مالی که توسط حسابرس بزرگ حسابرسی شده اند، مدیریت سود کمتری داشته اند. شواهد نشان داد اندازه، نسبت سودآوری عملیاتی و نسبت بدهی اثر معنی دار و مثبتی بر مدیریت سود تعهدی دارند؛ اما نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت جریان نقد عملیاتی اثر معنی دار و منفی بر مدیریت سود تعهدی دارند.

کلیدواژه‌ها