بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 حسابداری،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

3 حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران.

4 حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران.

چکیده

سرمایه‌گذاران، قانون‌گذاران و محققان همگی بر اهمیت مقایسه‌ی صورت‌های مالی تأکید می‌کنند. قابلیت-مقایسه‌ی صورت‌های مالی به عنوان یک ویژگی مهم گزارشگری مالی و بهبود سودمندی اطلاعات حسابداری شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش درماندگی مالی و ساختار ‌سرمایه بر قابلیت‌ مقایسه‌ی صورت-های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 انتخاب شدند. نمونه‌ی پژوهش از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اول و دوم پژوهش نشان داد که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی شرکت‌ها به تریتب، تأثیر مستقیم و معناداری و تأثیر معکوس و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند و نتیجه‌ی آزمون فرضیه‌ی سوم حاکی از آن بود که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی متقابلاً و همزمان تأثیر مستقیم و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند.

کلیدواژه‌ها