رابطه‌ی متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

2 استاد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشکاه رازی

چکیده

گریز مالیاتی به فرآیندهایی پیچیده اطلاق می‌شود که واحدهای تجاری در چارچوب قوانین و مقررات برای کاهش مالیات پرداختی به دولت اقدام می‌نمایند. گریز مالیاتی می‌تواند بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت تأثیر گذار باشد و در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی شرکت نیز می‌تواند بر گریز مالیاتی واحد تجاری اثر بگذارد. بر این اساس تبیین ارتباط متقابل بین این رفتارها و چگونگی ارتباط میان این دو متغیر می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. از این‌رو در این پژوهش ارتباط متقابل بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور نمونه‌ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1393 تا 1397 (520 سال شرکتی) انتخاب و با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS ارتباط متقابل بین آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای محاسبه گریز مالیاتی از تفاوت بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات و همچنین برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه‌ی متقابل و مثبتی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران مالیاتی و همچنین مدیران واحدهای تجاری و قانون‌گذاران، ارتباط مثبت بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی را در تصمیمات خود لحاظ نمایند.

کلیدواژه‌ها