بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و کیفیت حسابرسی بر تصمیمات مدیران در رابطه با اقلام تعهدی حسابداری پرداخته است. نمونه ی آماری شامل 73 شرکت فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1397 می باشد، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج ناشی از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که مدیران شرکت های دارای جریان نقدی آزاد بسیار بالا با فرصت های رشد کم، مدیریت سود از طریق افزایش درآمد را انتخاب ننموده و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان و مدیریت سود از نوع کاهش درآمد رابطه معناداری وجود ندارد، علاوه براین نتایج نشان داد که امتیاز شاخص اجتناب از عدم اطمینان شرکت ها، رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را در شرکت هایی با رشد اندک را تعدیل نمی کند و بین کیفیت حسابرسی و کاهش فعالیت های مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد و علاوه بر آن حسابرسان دارای کیفیت بالا سبب تعدیل ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد در شرکت های کم رشد و مدیریت سود نمیگردند.

کلیدواژه‌ها