نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد و مدیریت - گروه حسابداری

3 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

تصمیمات و تفکرات مدیران سازمان‌ها نقشی سرنوشت‌ساز در پیشبرد اهداف سازمانی دارد لذا شناسایی ویژگی‌های شخصی آن‌ها که تصمیمات آن‌ها را متأثر می‌سازد و می‌تواند دلیل عدم شایستگی و بی‌کفایتی‌‌های مدیریتی در سطوح مختلف مدیریت و رهبری سازمان باشد، حائز اهمیت می‌باشد. مالکان شرکت‌ها به منظور کاهش رفتار فرصت‌طلبانه مدیران و حمایت از حقوق ذینفعان، از ساز‌و‌کار‌های حاکمیت شرکتی بهره می‌گیرند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نوع و جهت تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز بررسی نقش تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در این رابطه، انجام گردیده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از نمونه‌ای شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1388 تا 1397 استفاده شده است. نتایج آماری فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که از بین سویه‌های رفتاری مورد بررسی در این تحقیق، کوته‌بینی مدیران بر مدیریت ذینفعان اثر منفی و معنادار دارد ولی بیش‌اطمینانی و خود‌شیفتگی مدیران بر مدیریت ذینفعان اثر معناداری ندارد و نیز نتایج حاکی از آن است که در این پژوهش، کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سویه‌های رفتاری مدیریت (شامل کوته‌بینی، بیش‌اطمینانی و خود‌شیفتگی) و مدیریت ذینفعان اثر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها