بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری، مدیریت ومالی، خاتم ، تهران، ایران

2 عضو هیئت تحریریه و مدیرگروه

3 عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

چکیده

سهامداران به منظور تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری عوامل متعددی را بررسی می‌کنند که یکی از آنها بازده سهام شرکت‌ها است زیرا میزان بازده سهام شرکت‌ها در ارزیابی عملکرد آنها موثر بوده و جایگاه ویژه‌ای در تصمیمات سهامداران دارد. تحقیقات در مورد اقلام تعهدی و بازده سهام نشان می‌دهد که بازده سهام به عوامل متعددی از جمله کیفیت سود، میزان و کیفیت اقلام تعهدی بستگی دارد. این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین اقلام تعهدی سرمایه درگردش و بازده سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می‌باشد. از این رو تعداد 269 شرکت طی دوره 13851396- پس از حذف سیستماتیک بررسی شدند. برای تجزیه تحلیل آماری از تحلیل پانلی و روش رگرسیون استفاده شده است و تاثیر بازده سهام شرکت‌ها بر اقلام تعهدی سرمایه درگردش سنجیده شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه معنی‌دار بین اقلام تعهدی سرمایه در‌گردش و بازده سهام می‌باشد. همچنین مولفه دارایی و بدهی اقلام تعهدی سرمایه در‌گردش نیز رابطه معنی‌داری با بازده سهام دارند و میزان حساسیت مولفه دارایی به بازده سهام نسبت به حساسیت مولفه بدهی اقلام تعهدی سرمایه در‌گردش بیشتر است.

کلیدواژه‌ها